Menü

Odor Control Uygulama Sonuçları

ODOR CONTROL UYGULAMA SONUÇLARI

Katı haldeki koku kaynaklarına doğrudan veya dolaylı uygulama : Odor Control'ün sıvı haldeyken püskürtme yöntemi ile katı haldeki koku kaynakları üzerindeki etkisini görmek için yapılan çalışmada kokuşmuş kedi sidiği (3-mercapt , 3-methyl butanol)kullanıldı.Su ile seyreltilerek uygulama dozuna getirilen Odor Control doğrudan koku kaynağına homojen şekilde püskürtüldü.

Standart örnekleme yöntemiyle yapılan çalışmada deneklerin cevaplarına göre elde edilen sonuçlar grafik 1 de görüldüğü gibidir.Bu çalışmada küçük bir dozun sıkılması ve devamında Odor Control'ün uygulandığı ortamda çalışarak zaman içinde kokuyu tamamen yok etmesi görülmektedir.
Benzer türde ancak farklı bir çalışmayı nemli otel odalarında yağtığımızda bu kez nem kaynağından sürekli gelen bir koku karşısında Odor Control'ün % 5 'lik solüsyonunun tek bir dozda günde en çok bir kez uygulanması sözkonusudur.

Otel odalarında belirsiz bir kaynaktan ancak sürekli gelen nem kokusuna karşı odaya günde bir kez yapılan bu uygulamada koku 24-48 saat boyunca tekrar hissedilmemektedir.Bu süre sonunda dozun yenilenmesi gerekir.

Gaz halindeki aminler üzerinde etkinlik : Uçucu aminler üzerinde Odor Control'ün etkinliğini araştırmak için yapılan çalışmada kapalı bir varil içine belli miktarda cyclohexylamine püskürtülüp buharlaşması beklendi.Böylece kapalı varilde homojen hale gelmiş cyclohexylamine içeren ortamda belli miktarda Odor Control püskürtüldü.Grafik 2'de bu şekilde Odor Control uygulanan varil ile kontrol varilindeki cyclohexylamine konsantrasyonunun zaman bağlı değişimi görülebilir.

Hidrojen sülfür (H2S) gazı üzerindeki etkinlik : Atıksu arıtma tesislerindeki koku sorunlarının başlıca nedeni olan H2S gazı üzerinde yapılan çalışmada kapalı bir tank içinde bırakılan aktif çamurun anaerobik çürümesi teşvik edildi.Ardından % 0,1'lik su bazlı Odor Control solüsyonu ortama aralıklarla püskürtüldü.
Belli aralıklarla tanktan alınan gaz numunelerindeki H2S konsantrasyonu ölçümlerinden de görüldüğü gibi (Grafik 3 ) uygulamanın başında 700 ppm seviyesinde olan H2S konsantrasyonu Odor Control uygulamasıyla 200 ppm'e kadar düşürüldü.Uygulamanın kesilmesiyle ve gelişerek devam eden anaerobik çürüme ile uygulamadan sonra tekrar 800 ppm seviyesine kadar yükselen H2S konsantrasyonu Odor Control'ün etkinliğini açık şekilde gösterdi.